HAEE-KO LANGILEEK ETA HIRU LURRALDE HISTORIKOETAKO IKUSKATZAILEEK ETA IDAZKARI-IKUSKATZAILEEK OSATUTAKO LANTALDEAREN HELBURUAK:

1.- Barne-kontroleko testuaren artikuluak idaztea, araudian edo aurrekontua betearazteko arauan bertan sartzeko, Erakundeak bere auto-antolamendu gaitasunaren arabera egokitzat jotzen dituen egokitzapenak egin ahal izatea ahalbidetuta.

2.- Barne-kontroleko prozedurak eta eragozpenen izapidetzea estandarizatzea.

3.- Gure lankide guztiek erabili ahal izango duten «eragozpen txantiloi normalizatua» prestatzea. Era berean, barne-kontroleko beste txantiloi edo eredu batzuk, argibideak, egiten dira, bai eta eragozpen txantiloi zehatzak ere,  diru-sarrera edo gastuen espediente-motaren arabera.

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO INTEGRADO POR PERSONAL DEL IVAP, E INTERVENTORES Y SECRETARIOS-INTERVENTORES DE LOS TRES TERRITORIOS HISTÓRICOS:

1.- Redactar el articulado de un texto de control interno, para su incorporación en un reglamento o en la propia norma de ejecución del presupuesto, sin perjuicio de que cada Entidad pueda realizar las adaptaciones que considere oportunas acorde a su capacidad de autoorganización.

2.- Estandarización de los procedimientos de control interno, así como de la forma de tramitación de los reparos.

3.- Confeccionar una "plantilla normalizada de reparo", que pueda ser usada por todos nuestros compañero/as. Igualmente, se confeccionan otras plantillas o modelos de informes de control interno, instrucciones, así como plantillas de reparos específicas según el tipo de expediente de gasto o ingreso.